Sign in to follow this  
Валя

Лабрадор ретривър - Стандарт

Recommended Posts

Лабрадор ретривър - Labrador Retriever

FCI-Standard № 122/12.01.2011 – GB

ПРОИЗХОД: Великобритания

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОРИГИНАЛНИЯ ВАЛИДЕН СТАНДАРТ: 13.10.2010

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО FCI:

Група 8: Апортиращи, претърсващи и водни кучета

Секция 1 Апортиращо куче с работно изпитание

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПОРОДАТА: Смята се, че Лабрадор Ретривърът произлиза от крайбрежието на Гренландия, където рибари били забелязани да използват кучета, с подобрен на Лабрадора външен вид, които им апортирали риба. Този произход му дава и отличителните белези, сред които отлично водно куче, водоустойчивата му козина и уникална опашка, която го свързва с видрата, заради подобната форма.

Относително казано, Лабрадорът не е много стара порода, тъй като клубът по породата е основан през 1916г., а Жълтият Лабрадор Ретривър Клуб е създаден пред 1925г. Първоначалната си слава Лабрадорът получил заради участията си на работните изпитания, когато е бил внесен във Великобритания в края на 1800г. от Кол Питър Хоъкър(Col Peter Hawker) и Граф Малмесбери (Earl of Malmesbury). Куче, наречено Malmesbury Tramp, което е било описано от Лорна, Каунтес Хауи (Lorna, Countess Howe), е сред основоположниците на морения лабрадор.

ОБЩ ИЗГЛЕД: Здраво сложено, компактно, много активно; с широк череп; широки и дълбоки гърди и ребра; широка и силна поясница и задни крайници.

ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Добродушен, много подвижно(което изключва наличието на излишни килограми и субстанция). С отлично обоняние, мека захапка; страстен любител на водата. Приспособим, верен компаньон. Интелигентен, работи с въодушевление и послушание, притежаващ силно желание да угоди на собственика си. С благ характер, без признаци на агресия или прекалено плахост.

ГЛАВА

ЧЕРЕПНА ОБЛАСТ:

Череп: Широк. Ясно очертан, без месести бузи.

Стоп: Ясно изразен.

ЛИЦЕВА ОБЛАСТ:

Нос: Широк, с добре развити ноздри.

Муцуна: Мощна, незаострена.

Челюсти/зъби: Челюстите са със средна дължина, челюстите и зъбите са силни с перфектна, правилна и пълна ножицовидна захапка, т.е. горните зъби плътно покриват долните и са разположени под прав ъгъл спрямо челюстта.

Очи: Среден размер, изразяващи интелигентност и добър характер; кафяви или лешникови.

Уши: Нито големи, нито тежки, прилягат близо до главата, поставени сравнително назад.

ВРАТ: Добре оформен, силен, мощен, преминаващ към добре поставените рамена.

ТЯЛО:

Гръб: Равна горна линия.

Поясница: Широка, компактна и силна.

Гърди: С добра ширина и дължина, с добре заоблени “бъчвообразни” ребра - като този ефект не трябва да бъде постиган чрез излишни килограми.

ОПАШКА: Отличителен белег на породата, много дебела в основата, постепенно изтъняваща към върха , със средна дължина, без дълги косми, плътно покрита навсякъде с къса, плътна, гъста козина, която й придава „кръгъл” вид, описвана като „видрова” опашка. Може да бъде носена радостно, но не трябва да се извива над гърба.

КРАЙНИЦИ

ПРЕДНИ: Прави предни крака от лактите до земята, когато са гледани отпред и отстрани.

Рамене: Дълги и добре спуснати

Надмишници: Предните крака със здрави кости и прави.

Предни лапи: Кръгли, компактни; с добре събрани пръсти и добре оформени възглавнички.

ЗАДНИЦА: Добре развита, не се спуска към опашката.

Задни коленни стави(колена): Добре извити.

Скакателни стави: Долната част на задните крайници са добре оформени. Кравешки (х-образни) задни крайници са силно нежелателни.

Задни лапи: Кръгли, компактни; с добре събрани пръсти и добре оформени възглавнички.

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЕ: Свободна, с добър разкрач. Праволинейна и естествена, гледана отпред и отзад.

КОСМЕНА ПОКРИВКА

Козина: Отличителна белег на породата, къса, гъста, без вълнисти и стърчащи части, придаваща чувство за сравнителна твърдост при допир; устойчив на времето подкосъм.

Цвят: Изцяло черен, жълт или шоколадов. Жълтото е в диапазона от светло кремаво до лисиче рижаво. Допустимо е малко бяло петно на гърдите.

РАЗМЕР:

Идеална височина при холката:

Мъжки – 56-57 см

Женски – 54-56 см

НЕДОСТАТЪЦИ: Всяко отклонение от гореизложените параметри трябва да се счита за недостатък и сериозността, с която той се третира трябва да бъде точно пропорционална на неговата степен и ефектът му върху здравето и благосъстоянието на кучето, както и върху способността му да изпълнява традиционната си работа.

ДИСКВАЛИФИЦИРАЩИ НЕДОСТАТЪЦИ:

Агресивни или прекалено плахи кучета.

Всяко куче, което показва очевидни физически отклонения или нетипично поведение трябва да бъде дисквалифицирано.

Забележка: Мъжките трябва да имат два нормално развити тестиса, напълно спуснати в скротума.

Последни промени на стандарта: Октомври 2010

Превод: Валентина Кънева

Share this post


Link to post
Share on other sites

Промените в стандарта от тази година са добавени в превода на български. Ето и оригиналният FCI стандарт:

FCI-Standard N° 122/ 12.01.2011/EN

LABRADOR RETRIEVER

ORIGIN: Great Britain.

DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 13.10.2010.

UTILIZATION: Retriever.

FCI-CLASSIFICATION:

Group 8 - Retrievers, Flushing dogs, Water dogs.

Section 1 - Retrievers. With working trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: It is popularly thought that the Labrador Retriever originated on the coast of Greenland where fishermen were seen to use a dog of similar appearance to retrieve fish. An excellent water dog, his weather-resistant coat and unique tail, likened to that of an otter because of its shape, emphasise this trait.

Comparatively speaking, the Labrador is not a very old breed, its breed club having been formed in 1916 and the Yellow Labrador Club having been founded in 1925. It was in field trialling that the Labrador found early fame, having been originally introduced to these shores in the late 1800s by Col Peter Hawker and the Earl of Malmesbury. It was a dog called Malmesbury Tramp which was described by Lorna, Countess Howe as one of the ‘tap roots’ of the modern Labrador.

GENERAL APPEARANCE: Strongly built, short-coupled, very active; (which precludes excessive body weight or substance) broad in skull; broad and deep through chest and ribs; broad and strong over loins and hindquarters.

BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT: Good-tempered, very agile. Excellent nose, soft mouth; keen lover of water. Adaptable, devoted companion.

Intelligent, keen and biddable, with a strong will to please. Kindly nature, with no trace of aggression or undue shyness.

HEAD

CRANIAL REGION:

Skull: Broad. Clean-cut without fleshy cheeks.

Stop: Defined.

FACIAL REGION:

Nose: Wide, nostrils well developed.

Muzzle: Powerful, not snipy.

Jaws / Teeth: Jaws of medium length, jaws and teeth strong with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws.

Eyes: Medium size, expressing intelligence and good temper; brown or hazel.

Ears: Not large or heavy, hanging close to head and set rather far back.

NECK: Clean, strong, powerful, set into well placed shoulders.

BODY:

Topline: Level.

Loin: Wide, short-coupled and strong.

Chest: Of good width and depth, with well sprung barrel ribs¬ – this effect not to be produced by carrying excessive weight.

TAIL: Distinctive feature, very thick towards base, gradually tapering towards tip, medium length, free from feathering, but clothed thickly all round with short, thick, dense coat, thus giving “rounded” appearance described as “Otter” tail. May be carried gaily, but should not curl over back.

LIMBS

FOREQUARTERS:

General appearance: Forelegs straight from elbow to ground when viewed from either front or side.

Shoulder: Long and sloping.

Forearm: Forelegs well boned and straight.

Forefeet: Round, compact; well-arched toes and well developed pads.

HINDQUARTERS:

General appearance: Well developed hindquarters, not sloping to tail.

Stifle (Knee): Well turned.

Metatarsus (Rear pastern): Hocks well let down. Cowhocks highly undesirable.

Hind feet: Round, compact; well-arched toes and well developed pads.

GAIT / MOVEMENT: Free, covering adequate ground; straight and true in front and rear.

COAT

Hair: Distinctive feature, short, dense, without wave or feathering, giving fairly hard feel to the touch; weather-resistant undercoat.

Colour: Wholly black, yellow or liver/chocolate. Yellows range from light cream to red fox. Small white spot on chest permissible.

SIZE:

Ideal height at the withers:

Males: 56 – 57 cms.

Females: 54 – 56 cms.

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog and on its ability to perform its traditional work.

DISQUALIFYING FAULTS

• Aggressive or overly shy.

• Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

N.B.: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Можеш ли да кажеш точно в коя част са промени (thinking)(thinking)(thinking)

Мога :) Включена е кратката история на породата, разделени са предните и задните лапи, има допълнение към скатателните стави и по-точно по отношение на ставите, които са в долната част на задните крайници и не на последно място е добавено сред дисквалифициращите недостатъци агресията и прекалената плахост. Щях да забравя, а е важно. Направено уточнение, че всички отклонения от стандарта трябва да се разглеждат спрямо това дали влияят на способността кучето да извърши традиционната си работа. Мисля, че е това :thumbup:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мога :) ....

Страхотно, благодаря (party)(party)(party)

Някои от нещата и аз ги видях, други не ми направиха впечатление, че са нови. Много е важно, че е включен и характерът, това е основната черта на лаба :giggle::giggle::giggle:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Registruj novi nalog

Prijavite se

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this