Sign in to follow this  
stryker

Pravilnik za sudije

Recommended Posts

Pravilnik o struДЌnim kadrovima u agilityju

Uspešnost bilo koje kinološke grane tesno je povezana sa osposobljenošću kadrova. Ovaj pravilnik važi u većini kinološki razvijenih zemalja.

ДЊLAN 1

Pravilnik o stručnim kadrovima u agilityju utvrđuje uslove za sticanje odgovarajućeg stručnog kinološkog naziva za sledeća 4 razreda : A0 (ispit za psa pratioca), A1, A2, A3.

ДЊLAN 2

StruДЌni kadar za agility ДЌine : voД‘e kurseva, sudija za agility.

ДЊLAN 3

StruДЌnim kadrom JKS-a za agility moЕѕe da postane punoletna osoba koja je aktivni ДЌlan kinoloЕЎkog druЕЎtva (agility kluba) najmanje dve uzastopne godine.

ДЊLAN 4

Privaju kandidata JKS-u (komisiji za agility) podnosi njegova matiДЌna organizacija. Prijava mora sadrЕѕati : -liДЌne podatke (ime, prezime, godina roД‘enja, adresa, struДЌna sprema).

-Opis rada u kinologiji (vremenski i sadrЕѕajno).

-Stručnu kategoriju za koju se upućuje kandidat.

-MiЕЎljenje matiДЌne organizacije o kandidatu.

ДЊLAN 5

Termini ispita za struДЌne kadrove za agility utvrД‘uju se na poДЌetku kalendarske godine i objavljuju se u kalendaru agility priredbi. Rok za prijavu kandidata je najkasnije 30 dana pre kalendarski utvrД‘enog roka ispita za struДЌne kadrove u agilityju.

ДЊLAN 6

Nakon razmatranja prisutnih prijava komisija obaveЕЎtava kandidata i njegovu matiДЌnu organizaciju o prihvatanju ili odbijanju prijave. Istovremeno kandidat i organizacija se obaveЕЎtavaju o mestu i vremenu odrЕѕavanja ispita.

ДЊLAN 7

VoД‘e kurseva za agility dele se u dve kategorije : 1.VoД‘e kurseva za psa pratioca.

2.VoД‘e agility kursa.

ДЊLAN 8

Da bi osoba postala voД‘a kusa za psa pratioca mora : 1.Biti prijavljena od strane matiДЌnog druЕЎtva (kluba) JKS-u (komisiji) za pripravnika voД‘e kursa za psa pratioca.

2.U toku od najviЕЎe 12 meseci od dana prijave poloЕѕiti ispit za voД‘u kursa za psa pratioca i staЕѕirati bar na jednom kursu A0 (kurs nakon koga polaznici polaЕѕu ispit za psa pratioca). Potvrdu o staЕѕiranju osoba je duЕѕna da preda JKS-u, overenu od druЕЎtva u kom je odrЕѕan kurs i to najviЕЎe mesecdana nakon zavrЕЎetka kursa. VoД‘a kurseva kvalifikovan je za voД‘enje A0 kurseva.

ДЊLAN 9

Da bi osoba postala voД‘a agility kursa mora : 1.Biti voД‘a kursa za psa pratioca.

2.Biti prijavljena od strane matiДЌnog kluba JKS-u za pripravnika voД‘e agility kursa.

3.U roku od najviЕЎe 12 meseci od dana prijave poloЕѕiti ispit za voД‘u agility kursa i staЕѕirati na barem jednom agility kusru. Potvrdu o staЕѕiranju osoba je duЕѕna predati JKS-u overenu od druЕЎtva u kom je odrЕѕan kurs i to najviЕЎe mesec dana nakon zavrЕЎetka kursa. VoД‘a kursa kvalifikovan je za voД‘enje agility kursa.

ДЊLAN 10

Ispit za voД‘u kursa za psa pratioca i agility kursa sastoji se od pismenog i usmenog dela. Pismeni ispit za voД‘u kursa sastoji se od 50 pitanja od ДЌega : 10 pitanja iz opЕЎte kinoloЕЎke kulture, 5 pitanja iz vezanih za pravilnik JKS-a a i 35 pitanja vezanih za oblast iz koje se polaЕѕe ispit.

Usmeni ispit polaЕѕu kandidati koji su zadovoljili pismeni deo.

ДЊLAN 11

Sudije za agility dele se u 3 kategorije : 1.Sudija za ispit za psa pratioca. 2. Sudija za agility. 3. MeД‘unarodni sudija za agility.

ДЊLAN 12

Sudija za ispit psa pratioca postaje osoba koja je voД‘a kursa za psa pratioca, ima poloЕѕen predispit u vidu pismenog testa, ima najmanje tri pozitivno osenjena staЕѕiranja kod najmanje dva razliДЌita sudije i nakon staЕѕiranjapoloЕѕi usmeni ispit pred sudijskom komisijom. Sudija za ispit za psa pratioca kvalifikovan je za suД‘enje samo imenovanog ispita.

ДЊLAN 13

Sudija za agiility postaje osoba koja je prijavljena za to od strane matičnog društva, ima položen predispit u vidu pismenog testa, odstažira najmanje tri ispita ili takmičenja kod najmanje dva različita sudije pozitivno i nakon toga položi usmeni ispit pred sudijskom komisijom. Od dana polaganja predispita do usmenog ispita ne sme proći više od 18 meseci. Nakon sva tri pozitivna stažiranja kandidat mora dostaviti JKS-u pismene potvrde organizatora u roku najviše 14 dana od poslednje priredbe.

Dozvoljeni nivo suД‘enja su svi ispiti i takmiДЌenja razreda A1, A2, A3.

ДЊLAN 14

Pismeni ispit za sudiju sastoji se iz 50 pitanja od ДЌega : 10 pitanja iz opЕЎte kinoloЕЎke kulture, 10 pitanja vezanih za pravilnik JKS-a i 30 pitanja vezanih uz oblast za koju se polaЕЎe.

ДЊLAN 15

Usmeni ispit za sudiju u agility satoji se od dela provere celokupnog znanja o agility i praktiДЌnog dela. U praktiДЌnom delu kandidat je duЕѕan nacrtati po dve staze svakog razreda (dakle ukupno ЕЎest) komisija odabira dve od tih staza te se staze postavljaju i za svaku od njih kandidat odreД‘uje parametre i odsudi za svaku najmanje dva psa.

ДЊLAN 16

Bodovanje pismenih ispita (za vođe kursa i sudije) vrši se na način da svako pitanje iz sve tri grupe donosi jedan bod. Mogući broj bodova po jednom pitanju može biti : 0, 0.5, 1.

Kandidat za voditelja kursa je poloЕѕio ispit ako postigne 40 bodova (80%), a kandidat za sudiju je poloЕѕio ispiz ako je postigao 45 bodova (90%).

ДЊLAN 17

MeД‘unarodni sudija za agility postaje agility sudija na predlog komisije nakon dve godine uspeЕЎnog suД‘enja u zemlji uz uslov poznavanja jednog od sluЕѕbenih jezika FCI-a.

ДЊLAN 18

Sudija koji preko dve godine nije sudio nijedno takmiДЌenje niti ispit gubi pravo suД‘enja, a da bi ga ponovo stekao mora joЕЎ jednom poloЕѕiti praktiДЌni deo sudijskog ispita.

ДЊLAN 19

Komisiju koja ispituje kandidate na usmenom ispitu ili nadzire i ispravlja pismeni ispit odreД‘uje agility komisija. Ispitna komisija se sastoji od najmanje tri ДЌlana.

Rezultate pojedinih ispita komisija saopЕЎtava kandidatu usmeno nakon ispita, a organizciji koja je kandidata prijavila pismenim putem.

ДЊLAN 20

Nakon polaganja usmenog ispita ispitna komisija izveЕЎtava agility komisiju o rezultatima a ona o tome izveЕЎtava sluЕѕbu, koja ЕЎalje sudijske knjiЕѕice za svakog kandidata koji je poloЕѕio ispit, organizaciji koja ga je prijavila.

ДЊLAN 21

U sluДЌaju nekorektnog suД‘enja ili nekorektnog ponaЕЎanja prema ljudima ili psima agility komisija moЕѕe doneti odluku o ponavljanju ispita ili zabrani suД‘enja ili voД‘enja kurseva na odreД‘eno, odnosno ne odreД‘eno vreme.

Anex : Pravilnik o kandidatima na takmiДЌenjima

ДЊLAN 1

Agility takmiДЌenje moЕѕe organizovati kinoloЕЎka organizacija koja obezbedi adekvatan teren, prepreke u skladu sa Pravilnikom, obezbedi potrebne kadrove i dobije saglasnost agility komisije.

ДЊLAN 2

Tehnička ekipa dužna je da po instrukcijama voće postavi prepreke na stazi i po potrebi popravi prepreke (platno mekog tunela, srušenu ili pomerenu prepreku) nakon što pas završi savladavanje parkura. Tehničku ekipu mogu sačinjavati osobe koje nemaju nikakvog iskustva sa agilityjem. Pomagač na parkuru može biti član tehničke ekipe. Njegovo zaduženje je da povodac i ogrlicu pre početka savladavanja staze preuzme od vodiča psa i da ih vrati po završetku nastupa.

ДЊLAN 3

MeraДЌi vremena mogu biti mehaniДЌke naprave (kao ЕЎto je sluДЌaj na skijaЕЎkim takmiДЌenjima), a u njihovom nedostatku posao mogu obavljati ljudi sa ЕЎtopericom. U sluДЌaju ruДЌnog merenja neophodno je obezbediti dva merioca. PoЕѕeljno je da merioci vremena budu staЕѕisti za sudije.

ДЊLAN 4

Organizator je dužan da obezbedi glavnog i pomoćnog sudiju. Sudije se moraju nalaziti na listi JKS ili FCI. Pomoćni sudija je agility sudija.

ДЊLAN 5

ZapisniДЌari (a ima ih najmanje dva) su agility sudije ili bar staЕѕisti. Na osnovu signalizacije sudije na stazi duЕѕni su da beleЕѕe grЕЎke i izbegavanja na ocensku listu.

ДЊLAN 6

U kancelariji agility takmiДЌenja mogu raditi osobe koje nemaju iskustva sa agilityjem. DuЕѕni su da na osnovu ocenskih lista upiЕЎu podatke u radne knjiЕѕice, ispune formular za izveЕЎtaj JKS-u i predaju ga organizatoru. PoЕѕeljno je da ekipa za obradu podataka bude ukljuДЌena u rad kancelarije.

ДЊLAN 7

Ekipa za obradu podataka moЕѕe se sastojati od ljudi koji nemaju iskustva u agilityju. Ova ekipa duЕѕna je da pripremi prijavu za takmiДЌenje, katalog, izraДЌuna rezultate i odredi poredak na osnovu rezultata.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pa nikada nisam pokusavao nauciti svoje pse tom sportu mislim cak da to i nebih umeo a postavio sam ga jer sam mislio da bi to bilo korisno imati ovde

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zanimljivo :) Da li iko iz Srbije ima polozen ispit za agiliti instruktora ili sudiju? Po svemu sudeci to se trenutno moze polagati samo negde u inostranstvu :?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vojkane,"tereni" za agility su svuda gde se postave sprave za agility trening!!Andjelko ih je svojevremeno selio na razne lokacije ali od kraja prosle i pocetka ove godine radi se bas intenzivno na poligonu skole za obuku pasa "Djoakimo-dog" u Vodovodskoj 158/d naselje Bele vode!!Utorak,cetvrtak,subota i nedelja su treninzi ako vreme to dozvoli od 18h ali je najbolje da se javite Jeleni na 063/ 651-096 i proverite tacno vreme pocetka treninga!!A mozete se javiti i Obradu 063/8143-155

Nina-kali, ima dvojica sudija kod nas sa polozenim ispitom za agility (polozenim u Austriji) i cak mislim da jedan od njih ima pravo da tj. zvanje da moze buduce zainteresovane kolege da obucava i daje sertifikate za agility sudije.Ali ti cu jos proveriti jer nisam sasvim sigurna!

Veliki pozdrav McMira :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gost
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this